Disclaimer & privacy- en cookieverklaring

Disclaimer

Hoewel het Historisch Archief Midden-Groningen er naar streeft om correcte en actuele informatie te verschaffen, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarnaast behoudt het Historisch Archief Midden-Groningen zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt. 

Van sommige afbeeldingen en teksten op deze website berusten de auteursrechten niet bij het Historisch Archief Midden-Groningen. Het Historisch Archief probeert de rechthebbenden van het materiaal zoveel mogelijk te achterhalen. In veel gevallen lukt dit niet. Indien u teksten of afbeeldingen ziet waarvan u weet bij wie de rechten berusten of u heeft bezwaar tegen het publiceren hiervan op deze website neemt u dan contact op met het Historisch Archief Midden-Groningen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Alle rechten voorbehouden

De inhoud van deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de teksten en het beeldmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Historisch Archief Midden-Groningen. 

 

Privacyverklaring

Het Historisch Archief Midden-Groningen respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers m.b.t. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd m.b.t. deze verwerkingen zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met uw bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op deze website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1: Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook ‘de website’): Historisch Archief Midden Groningen

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook ‘de beheerder’): Historisch Archief Midden-Groningen, gevestigd te Gorecht-Oost 157, 9603 AE, Hoogezand.

Artikel 2: Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik hiervan is strikt persoonlijk. U zult deze website en de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3: De content van de website

Alle afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, videobeelden, geluiden en alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4: Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd met internet-etiquette
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5: Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of één van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het Internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op Internet publiceert.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via Internet
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6: Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door het Historisch Archief Midden-Groningen. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht regen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identificatiebewijs, waarop u uw handtekening heft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8: Verwerking van persoonsgevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9: Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 10: Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek aan onze website weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Het gebruik van cookies is belangrijk voor het goed laten draaien van onze website. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken.

Wij gebruiken enkel functionele cookies. Hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is deze gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.

Voor meer informatie over cookies leest u onze cookieverklaring.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op deze voorwaaren is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief toegevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 12: Contact

Voor vragen, informatie over de inhouden van de website of de website zelf, kunt u zich richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Cookieverklaring

Het gebruik van cookies
Het Historisch Archief Midden-Groningen maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek aan onze website weer naar onze servers worden teruggestuurd. 
Het gebruik van cookies is belangrijk voor het goed laten draaien van onze website. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken.

Toestemming voor het gebruik van cookies
Voor het gebruik van sommige cookies is uw toestemming vereist. Voor de cookies die wij gebruiken is geen toestemming vereist.

Het gebruikte type cookies en de doelstelling
Wij gebruiken enkel functionele cookies. Hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is deze gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.

Uw rechten met betrekking tot gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast hebt u rechts van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Cookies blokkeren en verwijderen
U kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Ook kunt u uw internetbrowsers zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Daarnaast kunt u aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Wanneer u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. Hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen verschilt per browser.

Klik op de namen van de browsers hieronder om direct naar de handleiding van uw browser te gaan: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari.

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies
De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
In artikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere websites wordt gehost en op Historisch Archief Midden-Groningen wordt ontsloten door midden van bepaalde codes (embedded content). Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.
Het kan tevens voorkomen dat via onze website cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wij zelf niet op de hoogte zijn. Komt u op onze website onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in onze verklaring? Laat dit dan aan ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Vragen of opmerkingen?
Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..